کمک آنلاین به موسسه خیریه حامیان ایتام مهر امام رضا

موسسه خیریه حامیان ایتام مهر امام رضا؛ یک نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بر پایه کمک های مردمی با محوریت حمایت و توانمند سازی خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست، سعی دارد ضمن پوشش نیازهای اولیه و هدایت آنها در مسیر پیشرفت علمی و عملی، این قشر محروم از جامعه را بسوی یک زندگی هدفمند و خودساخته رهنمون کند.

هم اکنون آنلاین حمایت کنید

من مبلغ پرداخت می کنم.