page-title-ayat.png

چشم انداز، ماموریت‌ها و بیانیه سازمان

چشم انداز، ماموریت‌ها و بیانیه سازمان

  • چشم انداز موسسه  

موسسه خیریه حامیان ایتم مهر امام رضا، یک موسسه ای غیرانتفاعی، خیریه  خودجوش و خود اتکاء خواهد بود که افراد یتیم دردمند نیازمندی را که صلاحیت آنها برای دریافت کمک به تائید موسسه رسیده باشد، در حد امکانات تحت پوشش قرار خواهد داد.

 

  • ماموریت

ماموریت موسسه حمایت و پشتیبانی از افراد یتیم بی سرپرست نیازمند (درچارچوب اساسنامه) است که در اثر اتفاقاتی نظیر تصادفات، زلزله، بیماری و... نان آورخانه شان را از دست داده اند و در حال حاضر منبع مالی برای گذراندن زندگی ندارند.

 

  • بیانیه سازمان

هدف اصلی ما با توکل به خداوند رحمان برای کمک رسانی به کودکان نیازمند به منظور کسب رضایت خداوند می باشد.

  1. اعتماد مردم به موسسه بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه ماست.
  2. موسسه، موسسه ای صد در صد غیر انتفاعی است.
  3. شان و مقام خانواده ها و حفظ حرمت و آبروی آنها درجامعه اصلی ترین و مهمترین مولفه فعالیت های می باشد.
  4. تبلیغ در موسسه تنها به منظور توسعه فعالیت ها و در جهت دستیابی به اهداف مندرج در اساسنامه مبنی بر ارائه خدمات هرچه بهتر به حامی خواهان می باشد.

اشتراک مطلب: