page-title-ayat.png

معرفی موسسه و تاریخچه

موسسه خیریه مهر امام رضا ایتام از سال 1398 با هدف یاری رسانی به کودکان یتیم بی بضاعت شکل گرفته است.

هدف این موسسه تامین مایحتاج اولیه کودکان یتیمی است که دراثر اتفاقاتی نظیر تصادفات، زلزله، بیماری و... نان آور خانواده شان را از دست داده و در حال حاضر منبعی مالی برای گذران زندگی ندارند. این موسسه با کمک افراد داوطلبی که به هدف موسسه اعتقاد دارند اداره می گردد.

اشتراک مطلب: