page-title-ayat.png

نحوه پذیرش ایتام

نحوه پذیرش ایتام

موسسه خیریه حامیان ایتام مهر امام رضا با هدف یاری رسانی به کودکان یتیم بی بضاعت شکل گرفته است.

شرایط پذیرش کودک ابتدا شامل موارد ذیل می باشد:

  • سن کودک در زمان شروع حمایت باید زیر 14 سال باشد.
  • مادر ازدواج نکرده باشد.
  • عدم تمکن مالی

با گذر از مرحله اول، با یاری خداوند رحمان موسسه خیریه حامیان ایتام مهر امام رضا توانسته با افرادی مطمئن، دلسوز و متعهد در بسیاری از نقاط کشور با عناوین رابط، داوطلب، خیر و... ارتباط  برقرار نماید. این افراد در مناطق محروم کشور به شناسایی خانواده هایی می پردازند که پدر و نان آور خود را از دست داده و محل در آمدی برای گذران زندگی خود ندارند. این کودکان از طرف آنها شناسایی و مدارک لازم تهیه و پرونده ای برای آنان در موسسه تشکیل می گردد تا در لیست انتظار اختصاص "یاور" قرار گیرند.

لازم به ذکر است تشکیل پرونده  پس از "بازدید اول" و تائید مدارک، نهایی  می شود.

اشتراک مطلب: