page-title-ayat.png

همکاری داوطلبانه

همکاری داوطلبانه

هرنوع تخصصی در زمینه هایی که موسسه نیاز دارد می تواند موسسه را یاری نماید، از جمله:

  • خدمات پزشکی، روانشناسی و مشاوره
  • آموزشی (برای حامی خواهان و یا مادران سرپرست خانوار)
  • هنری (خوشنویسی، نقاشی، خیاطی و ...)
  • مهارت های فنی (کامپیوتری و ...)
  • حمل و نقل

بدیهی است این امر با تکمیل نمودن فرم مربوط به داوطلبین و در صورت تایید، با حضور در موسسه امکان پذیر خواهد بود.

اشتراک مطلب: