page-title-ayat.png

استند تسلیت

استند تسلیت

با سفارش نماد همدردی (استند تسلیت) اندوهتان را با یاری یتیمان همراه می شویم.

ر

این استند با نام شما، خانواده و یا نام سازمان برای خانواده متوفی ارسال می گردد. نصب و جمع آوری استند قبل از شروع مراسم و بعد از اتمام، توسط افراد موسسه یاوران انجام می شود.
پس از مراسم، پاکت کارتی به عنوان یادبود با ذکر نام شما به خانواده متوفی تقدیم می گردد.

در حال حاضر حداقل هزینه استند 200.000 تومان می باشد.

اشتراک مطلب: