page-title-ayat.png

کمک های جانبی

کمک های جانبی

این بخش، پس از بررسی تقاضای خانواده های تحت پوشش، از محل وجوه مربوط به نذورات در جهت یاری رسانی این خانوارها اقدام می نماید. اولویت کمک های جانبی در جهت به شرح ذیل می باشد.

  • آموزش
  • وسایل ضروری زندگی
  • تعمیرات منزل و ودیعه مسکن
  • کمک هزینه جهیزیه (برای دختران) و کمک هزینه ازدواج  (برای پسران)

اشتراک مطلب: